Prejsť na obsah

Úradná tabuľa

Košice – Krásna, Nad Belogradom NN

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom...

Projekty mesta

Projekt CSG - Cities for Sustainability Governance

Cieľom projektu je podporiť mestá v ich úsilí integrovať a zosúladiť ciele udržateľného rozvoja (SDGs) zakotvené v Agende 2030 s ich miestnymi politikami a modelmi riadenia samosprávy